1. Ochrana osobných údajov - prehľad

Všeobecné upozornenia

V nasledujúcom texte sa dozviete, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi zozbieranými pri Vašej návšteve našich webových stránok. K osobným údajom patria všetky dáta, s ktorých pomocou môžete byť identifikovaní. Podrobné informácie k téme Ochrana údajov nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza za týmto textom.

Zber údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za procesy spracovania a prenosu dát na tejto webovej stránke? 

Spracovaním a prenosom dát zhromaždených na tejto stránke sa zaoberá jej prevádzkovateľ. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži (Impressum) na konci tejto stránky.

Akým spôsobom zhromažďujeme Vaše údaje? 

Vaše údaje získavame jednak z informácií, ktoré nám sami udáte. Tu sa jedná napríklad o údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky, prostredníctvom našich IT systémov, pri Vašej návšteve našej stránky. Tu sa jedná predovšetkým o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas, kedy bola stránka vyvolaná). Zhromažďovanie týchto údajov nastáva úplne automaticky v okamihu, keď vstúpite na naše stránky.

K čomu využívame Vaše údaje?

Časť týchto údajov je nevyhnutne potrebná pre zaručenie bezchybnej prevádzky stránok. Iné údaje môžu byť využívané na analýzu Vášho užívania našich stránok.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu týkajúcu sa údajov uložených o Vašej osobe, ich pôvodu a príjemcu, ako aj zmysle ich spracovania. Okrem toho máte prípadne aj právo požadovať opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Za účelom uplatnenia týchto práv alebo pri akýchkoľvek otázkach na tému ochrany údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v tiráži (Impressum) na konci tejto stránky. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozorného úradu.

Nástroje analýzy a nástroje tretích strán 

Pri návšteve našej stránky môže byť štatisticky vyhodnocované Vaše správanie pri surfovaní na internete. Deje sa tak predovšetkým s pomocou súborov cookies a špeciálnych programov pre analýzu. Analýza Vášho surfovania prebieha spravidla anonymne; na základe spracúvaných údajov nie je možné Vás spätne identifikovať. Pokiaľ ale s vykonávaním vyššie opísané analýzy nesúhlasíte, máte právo namietať proti jej používaniu alebo sa jej vyhnúť tým, že nebudete využívať určité ponúkané nástroje. Detailné informácie na túto tému nájdete v nasledujúcom Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Môžete namietať proti tejto analýze. O možnostiach vznesenia námietky v týchto zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať.

2. Všeobecné a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu Vašich osobných údajov úplne vážne. Vaše údaje považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade s týmto predpokladom a takisto v súlade s príslušnými právnymi predpismi (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní týchto webových stránok sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. K osobným údajom patrí všetky dáta, s ktorých pomocou môžete byť identifikovaní. Nasledujúce Vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na čo ich využívame. Okrem toho tiež objasňuje, ako a za akým účelom sa tak deje.

Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo, že dátová komunikácia cez internet (napr. E-mailové správy) môže vykazovať slabé miesta z hľadiska bezpečnosti. Kompletná ochrana Vašich údajov (bez akejkoľvek bezpečnostnej medzery) pred zásahmi tretích strán nie je bohužiaľ možná.

Informácie o správcovi údajov 

Zodpovednosť za spracovanie údajov na tejto stránke nesie správcu:

Metabolic Balance GmbH & Co. KG
Bgm.-Hallwachs-Str. 8
D-84424 Isen

Telefón: +49 (0) 8083 - 9079-0
E-mail: team@metabolic-balance.com

Správcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. Meno, e-mailová adresa, apod.),

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov
Mnohé procesy spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas so spracovávaním môžete kedykoľvek - s pôsobnosťou do budúcnosti - odvolať; za tým účelom stačí nám zaslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov až do podania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu 

V prípade porušenia ochrany údajov má postihnutý právo predložiť sťažnosť príslušného dozorného úradu. Oprávneným dozorným úradom pre otázky ochrany osobných údajov je úradník pre ochranu osobných údajov príslušnej spolkovej krajiny, v ktorej má sídlo naša spoločnosť. Zoznam inšpektorov a ich kontaktné údaje nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme automaticky spracovali na základe Vášho súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy, máte právo si kedykoľvek pre seba alebo tretiu osobu vyžiadať a získať ich vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priame poskytnutie týchto údajov inému správcovi údajov, sme povinní túto požiadavku splniť iba v prípade, že je to technicky možné.

Šifrovanie SSL popr. TLS 

Z bezpečnostných dôvodov využíva táto stránka pre ochranu prenosu dôverných údajov, ako napr. Objednávok alebo otázok, ktoré nám ako prevádzkovateľovi týchto stránok pošlite, šifrovanie SSL, resp. TLS. Zašifrované, a tým bezpečné, spojenie rozpoznáte jednak podľa adresy (adresný riadok prehliadača preskočí z označenia "http: //" na "https: //"), navyše sa tu objavia taktiež symbol zámku.

Po aktivácii SSL resp. TLS spojenia je komunikácia medzi Vami a naším serverom šifrovaná, tým pádom aj zabezpečená a nedostupná tretím stranám.

Zašifrovaný platobný styk na týchto stránkach 

Pokiaľ po uzavretí spoplatnenej zmluvy existuje z Vašej strany povinnosť nám sprostredkovať svoje platobné údaje (napr. Číslo účtu pri doklad o splnomocnení), sú tieto údaje potrebné k uskutočneniu platby.

Platobný styk využívajúce bežné platobné prostriedky (karty Visa alebo Mastercard, inkaso) prebieha zásadne prostredníctvom zašifrovaného spojenia SSL resp. TLS. Zašifrované, a tým bezpečné, spojenie rozpoznáte jednak podľa adresy (adresný riadok prehliadača preskočí z označenia "http: //" na "https: //"), navyše sa tu objavia taktiež symbol zámku.

Pri tejto komunikácii sú Vaše platobné údaje, ktoré nám odovzdávate, zašifrované, tým pádom zabezpečené a nedostupné tretím stranám.

Informácie, zablokovanie a výmaz 

V rámci platných právnych predpisov máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu týkajúcu sa Vašich u nás uložených osobných údajov, ich pôvodu a príjemcu, ako aj zmysle ich spracovanie. Okrem toho máte právo na opravu, zablokovanie či vymazanie týchto údajov. Za účelom uplatnenia tohto práva alebo pri akýchkoľvek otázkach na tému ochrany osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v tiráži (Impressum).

Nesúhlas s elektronickou reklamnou poštou 

Týmto tu vyslovujeme nesúhlas so zneužívaním našich kontaktných údajov, uvedených v rámci našich právnych povinností v tiráži, na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovateľ týchto stránok si výslovne vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadaných reklamných informácií, napr. Prostredníctvom spamu.

3. Poverenec pre ochranu osobných údajov 

Zákonom predpísaná poverená osoba 

Pre našu spoločnosť sme ustanovili nasledujúceho poverenca pre ochranu osobných údajov:

Oliver Dauphin
Semmelweisstrasse 62
90482 Nürnberg

Telefon: +49 911 5988487
E-Mail: info@derdatenschuetzer.com

4. Zber údajov na našich stránkach 

Cookies

Niektoré webové stránky využívajú tzv. Cookies. Cookies na Vašom počítači nespôsobujú žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Slúži na zlepšovanie našej ponuky, pomáha naše stránky robiť užívateľsky priateľskejší, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory ukladané v internetovom prehliadači resp. prostredníctvom prehliadača priamo na počítači užívateľa.

Väčšina nami používaných cookies sú tzv. "Session-Cookies", ktoré sa po ukončení Vašej návštevy automaticky vymažú. Iné typy cookies zostávajú na Vašom koncovom zariadení tak dlho, než je vymažete Vy sami; tieto súbory nám umožňujú Vás pri ďalšej návšteve prostredníctvom Vášho prehliadača identifikovať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás o nasadení cookies informoval a tým Vám umožnil sa rozhodnúť, či chcete povolať využitie cookies len v jednotlivých prípadoch, ich používanie celkovo vylúčiť prípadne aktivovať automatický výmaz použitých cookies pri zatvorení prehliadača. V prípade, že deaktivujete využívanie cookies, môže to mať negatívny vplyv na funkčnosť tejto stránky.

Funkčné cookies, ktoré slúžia vzájomnej elektronickej komunikácii alebo sú potrebné z hľadiska poskytnutia Vami požadované funkcie (napr. Funkcia nákupného košíka) ukladáme na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO; ako prevádzkovateľ webovej stránky máme oprávnený záujem na ukladanie technických cookies nutných pre bezproblémové a optimalizované poskytovaní našich služieb. Ak sa budú ukladať aj iné typy cookies (napr. Cookies soužící analýze Vášho surfovanie po internete), budú tieto v rámci tohto Vyhlásenia spracovaná samostatne.

Protokolové súbory (logy) Server-Log-Dateien

Poskytovateľ stránok zhromažďuje a ukladá informácie v protokolových súboroch, ktoré nám potom automaticky sprostredkováva Váš prehliadač. Jedná sa o nasledovné informácie:

  • Prehliadač a použitá verzia
  • Operačný systém používateľa
  • HTTP referer (URL webovej stránky, z ktorej používateľ na našu internetovú stránku prišiel)
  • Hostname Vášho počítača
  • Dátum a čas prístupu
  • IP adresa používateľa

Prepájanie týchto údajov s inými zdrojmi nie je v pláne.

Ako právny základ pre prechodné uloženie údajov a logov (protokolových súborov) slúži čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

Kontaktný formulár 

Ak nám prostredníctvom kontaktného formulára pošlite otázky, budú Vaše tu zadané údaje, vrátane Vašich kontaktných údajov, uložili s cieľom spracovania dotazu a pre prípad ďalšej, s dotazom súvisiace komunikácie. Tieto údaje nebudeme bez Vášho výslovného povolenia odovzdávať tretím stranám.

Ako právny základ pre spracovanie údajov zadaných prostredníctvom kontaktného formulára tak slúži výhradne Váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať; za tým účelom stačí nám zaslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov až do podania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Údaje zadané prostredníctvom kontaktného formulára zostanú u nás uložené, kým si nevyžiadate ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich ukladaním alebo kým neodpadne dôvod pre ich ukladanie (napr. Uzatvorenie spracovávanie Vášho dotazu). Potrebné právne ustanovenia - predovšetkým vymedzenej lehoty na ukladanie - zostávajú nedotknuté.

Registrácia 

Na našej internetovej stránke máte možnosť registrácie, vďaka ktorej budete môcť využívať aj ďalšie funkcie tejto stránky. Tu zadané údaje využívame iba za účelom sprístupnenia príslušnej ponuky alebo služby, kvôli ktorej ste sa zaregistrovali. V rámci registrácie je nevyhnutne nutné zadať všetky požadované povinné údaje. V opačnom prípade bude registrácia odmietnutá.

V prípade dôležitých zmien, ako napr. Rozšírenie ponuky alebo technicky nevyhnutné zmeny, využijeme e-mailovú adresu, ktorú ste pri registrácii udali, aby sme Vás mohli toutocestou informovať.

Ako právny základ pre spracovávanie údajov zadaných v rámci registrácie slúži výhradne Váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať; za tým účelom stačí nám zaslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov až do podania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Údaje zhromaždené pri registrácii zostanú u nás uložené tak dlho, doku u nás budete zaregistrovaní; potom budú vymazané. Vymedzené lehoty na ukladanie zostávajú nedotknuté.

Funkcia komentárov 

U funkcie komentárov na týchto stránkach sa okrem Vášho komentáre uložené aj údaje o čase, kedy komentár vznikol, Vaša e-mailová adresa a - ak ste komentár nezaslali anonymne - aj Vaše zvolené užívateľské meno.

Uloženie IP adresy 
Naše funkcie komentárov ukladá IP adresu používateľa, ktorý je jeho autorom. Keďže komentáre na tejto stránke pred ich zverejnením nekontrolujeme, potrebujeme tieto údaje, aby sme v prípade právnych konzekvencií, napr. Ak komentár obsahuje urážky alebo propagandu, mohli proti autorovi zasiahnuť.

Predplatenia komentárov 

Ako užívateľ našej stránky si komentáre po prihlásení môžete predplatiť. Najprv dostanete potvrdzovací e-mail, slúžiace na overenie, že ste majiteľom udanej e-mailovej adresy. Objednávku tejto funkcie môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v informačnom maile zrušiť. V tomto prípade budú údaje, ktoré ste zadali pri objednávke komentárov, vymazané; ak ste nám ale tieto údaje sprostredkovali za iným účelom, alebo na inom mieste (napr. objednávka newsletteru), zostanú tieto údaje u nás uchované.

Lehota uchovávania komentárov 

Komentáre a s nimi spojené údaje (napr. IP adresa) zostanú na našej webovej stránke uložené až do kompletného výmazu obsahu, ku ktorému sa vzťahovali. Výnimku tvoria okamžitý výmaz ku ktorému vedú právne dôvody (napr. Urážlivé komentáre).

Právny základ

Ako právny základ pre ukladanie komentárov slúžia Váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať; za tým účelom stačí nám zaslať neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov až do podania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje) 

Zhromažďujeme, spracovávame a využívame osobné údaje len v prípade, že sú nevyhnutne potrebné pre založenie, určenie obsahové formy alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o stave). Ako právny základ tu slúži čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia DS-GVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje o využívaní našich internetových stránok (údaje o využití) zhromažďujeme, spracovávame a využívame len v rozsahu potrebnom pre to, aby sme užívateľovi umožnili využívanie našich služieb a nám umožnili vyúčtovanie týchto služieb užívateľmi.

Zhromaždené zákaznícke údaje budú vymazané po dokončení zákazky alebo ukončenie zmluvného vzťahu. Vymedzené zákonné lehoty pre ukladanie zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb a digitálnych obsahov 

Vaše údaje odovzdávame tretím stranám iba v prípade, že je to nevyhnutné v rámci plnenia zmluvy, napr. Odovzdanie platobných údajov povereným úverovým bankám.

Iné odovzdávanie Vašich údajov sa uskutočňuje len v prípade, že ste tento prenos výslovne odsúhlasili. K odovzdávanie Vašich údajov tretím stranám bez Vášho výslovného povolenia, napr. Na účely reklamy, nedochádza.

Ako právny základ tu slúži čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia DS-GVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

5. Sociálne siete a médiá 

Plugin pre Facebook (tlačidlá To sa mi páči & Zdieľať) 

Na našich stránkach sú umiestnené pluginy sociálnej siete facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Tieto pluginy rozpoznáte podľa loga facebooku alebo podľa tlačidla "Like" ( "To sa mi páči") na našej stránke. Prehľad pluginov facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pri návšteve našich stránok sa prostredníctvom pluginu vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom facebooku. Vďaka tomu facebook dostane informáciu, že počítač s Vašou IP adresou je na návšteve našich stránok. Ak stlačíte tlačidlo "Páči sa mi to" zatiaľ čo ste prihlásení na svojom uživatelsdkém konte, môžete naše stránky prepojiť so svojím facebookovým profilom. Vďaka tomu môže facebook priradiť návštevu našich stránok Vášmu kontu. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že ako prevádzkovatelia týchto stránok nedostávame žiadne informácie ani o obsahu sprostredkovaných údajov, ani o ich využívaní facebookom. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete v prehlásení o ochrane údajov u facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby facebook mohol priradiť návštevu našich stránok Vášmu užívateľskému kontu, odhláste sa prosím vopred zo svojho konta.

6. Nástroje analýzy a reklama 

Google Analytics

Táto webová stránka využíva služby Google Analytics - nástroj spoločnosti Google (prevádzkovateľ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) pre analýzu webu.

Google Analytics využíva tzv. "Cookies" - textové súbory na Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania našich webových stránok. Informácie o prevádzke na týchto stránkach, ktoré cookie vytvorí, sa spravidla prenášajú a ukladajú na niektorom zo serverov spoločnosti Google v USA.

Ako právny základ pre ukladanie cookies služby GoogleAnalytics slúži čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO; prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o analýzu Vášho užívateľského správania za účelom optimalizácie ako svoje internetovej ponuky, tak i reklamy.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vďaka tomu skráti Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných štátoch, ktoré podpísali dohodu o Európskom hospodárskom priestore, pred jej prenosom do USA Vašu IP adresu. Iba vo výnimočných prípadoch sa na niektorý zo serverov Googlu v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa ešte len tam. Na objednávku prevádzkovateľa týchto stránok využíva Google získané informácie, aby vyhodnotil užívanie našich webových stránok, zostavil správy o webových aktivitách na týchto stránkach a aby pre prevádzkovateľa týchto stránok obstaral ďalšie služby, ktoré súvisia s užívaním webových stránok a internetu. IP adresu, ktorú Googlu sprostredkuje Váš prehliadač v rámci služby Google Analytics, Google nepripoja k svojim ostatným údajom.

Plugin prehliadač 

Ukladanie údajov, ktoré cookies vytvorí, môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás ale, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie príslušných webových stránok. Okrem toho môžete Googlu zabrániť vo zber a spracovanie údajov, ktoré cookie vytvára ohľadom využívania tejto stránky (vrátane IP adresy), stiahnutím a nainštalovaním pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zberu údajov 

Zhromažďovanie Vašich údajov prostredníctvom Google Analytics môžete kedykoľvek zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz: Deaktivovať Google Analytics. Vďaka tomu sa na Vašom počítači uložia tzv. "Opt-Out-Cookie", ktoré v budúcnosti pri návšteve tejto webovej stránky zabráni zhromažďovanie Vašich údajov prostredníctvom Google Analytics.

Bližšie informácie o tom, ako Google Analytics zaobchádza s užívateľskými údajmi, nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov objednávky 

S firmou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o zákazkách, pri využívaní služieb Google Analytics sa riadime prísnymi predpismi nemeckých úradov na ochranu údajov.

Demografické ukazovatele Google Analytics 

Táto webová stránka využíva funkciu "demografické ukazovatele" Google Analytics. S jej pomocou sa zostavujú správy vypovedajúce o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Údaje pochádzajú zo záujmovo zameraných reklám u Googlu ako aj z údajov o návštevníkoch u tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Funkciu môžete na svojom účte v Googlu kedykoľvek deaktivovať, alebo prípadne úplne zakázať zhromažďovanie Vašich údajov prostredníctvom Google Analytics, ako už bolo popísané v bode "Námietka proti zber údajov".

Google Analytics Remarketing

Na našich webových stránkach používame funkcie Google Analytics Remarketing v spojení s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick. Prevádzkovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť jednotlivé cieľové reklamné skupiny, zostavené službou Google Analytics Remarketing, s na prístroji nezávislými funkciami Google AdWords a Google DoubleClick. Vďaka tomu je možné jednak zobrazovať individualizované a Vašim záujmom a potrebám prispôsobené reklamy vychádzajúce z Vášho skoršieho surfovania a používania internetu. Navyše možno táto reklamy prispôsobiť podľa Vášho správanie na jednom koncovom prístroji (napr. Smartfóne) a zobraziť potom aj na inom z Vašich prístrojov (napr. Tabletu alebo PC).

Ak ste udelili príslušný súhlas, môže Google za týmto účelom prepojiť históriu Vášho prehliadača (na webe i v aplikáciách) s Vaším užívateľským kontom u Googlu. Vďaka tomu sa Vám potom na ktoromkoľvek koncovom zariadení, na ktorom sa prihlásite svojim Google kontom, zapnú rovnaké, individualizované reklamné spoty.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje Google Analytics IDs užívateľov, ktoré prechodne prepojí s našimi Google Analytics údajmi, aby mohol definovať a vytvárať cieľové reklamné skupiny.

Pokiaľ s vyššie popísanými opatreniami remarketingový / targeting nesúhlasíte, môžete trvalo deaktivovať individualizovanú reklamu na svojom Google konte; kliknite za tým účelom na nasledujúci odkaz: https:https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Ako právny základ pre zlúčenie zhromaždených údajov v rámci Vášho konta u Googlu slúži jedine Váš súhlas, ktorý vyjadrujete aj odvolávate priamo v spoločnosti Google (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). U procesov zberu údajov, ktoré nie sú zlučované v rámci Vášho konta u Googlu (napr. Pretože žiadne Google konto nevlastníte alebo pretože ste zlučovanie údajov odmietli), slúži ako právny základ pre zber údajov čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO. Oprávnený záujem tu spočíva v záujme prevádzkovateľa stránok na anonymizované analýze správania sa návštevníkov, ktorá slúži reklamné účely.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete v Prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords und Google Conversion-Tracking

Táto stránka využíva Google AdWords. AdWords je reklamný online program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google").

V rámci Google AdWords využívame tzv.Conversion Tracking. Ak kliknete na niektorú z reklám od Googlu, zapíše sa cookie pre Conversion Tracking. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si ukladá internetový prehliadač na počítači užívateľa. Tieto cookies strácajú po 30 dňoch platnosť a rozhodne neslúži jednoznačnej identifikáciu užívateľa. Ak používateľ navštívi určitú časť týchto webových stránok a cookie ešte nestratilo svoju platnosť, môže Google a s ním aj my rozpoznať, že používateľ klikol na príslušnú reklamu a prešiel tak na jej stránky.

Každý zákazník Google AdWords obdrží iné cookie. Táto cookies nie je možné stopovať ani sledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie získané prostredníctvom Conversion cookies slúži na vytváranie štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli využívať Conversion Tracking. Zákazníci získajú informáciu vo forme celkového počtu užívateľov, ktorí klikli na reklamu a boli tak presmerovaní na určitú stránku označenú tagom Conversion Tracking. Nedostanú ale žiadne informácie, s pomocou ktorých by mohli používateľa jednoznačne identifikovať. Ak nechcete byť súčasťou Tracking, môžete jeho užívanie namietať a deaktivovať príslušné cookie pre Google Conversion Trackings v používateľskom nastavení svojho internetového prehliadača. Ak tak urobíte, nebudete započítaní do štatistík Conversion Tracking.

Ako právny základ pre ukladanie "Conversion cookies" slúži čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na analýze správanie užívateľov, ktorá mu umožňuje optimalizáciu ako jeho webové ponuky, tak i užívanie reklamy.

Ďalšie informácie k Google AdWords a Google Conversion Tracking nájdete v Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás o nasadení cookies informoval a tým Vám umožnil sa rozhodnúť, či chcete povolať využitie cookies len v jednotlivých prípadoch, ich používanie celkovo vylúčiť prípadne aktivovať automatický výmaz použitých cookies pri zatvorení prehliadača. V prípade, že deaktivujete využívanie cookies, môže to mať negatívny vplyv na funkčnosť tejto stránky.

Facebook Pixel

Naša webová stránka používa na meranie konverzií Facebook pixel spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook").

Tak je možné sledovať ďalšie správanie návštevníkov našich stránok potom, čo klikli na jednu z facebookových reklám a prešli na jej stránky. Vďaka tomu je možné vyhodnocovať účinnosť facebookových reklám na štatistické účely a účely výskumu trhu a v dôsledku tohto hodnotenia potom optimalizovať reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre náš ako prevádzkovateľa tejto stránky anonymný, nemôžeme na ich základe robiť žiadne závery o identite užívateľov. Sú ale uchovávajú a spracúvajú Facebookom, takže je možné prepojenie s príslušným profilom užívateľa u tejto firmy. Facebook tiež môže, v súlade so svojou smernicou pre využitie údajov, tieto údaje využiť pre vlastné reklamné účely. Tým môže Facebook umožniť zapínanie reklamných spotov na svojich stránkach, ale aj mimo nich. My ako prevádzkovatelia stránky nemáme na takéto využitie zhromaždených údajov žiadny vplyv.

Bližšie informácie o ochrane Vašej privátnej sféry nájdete na stránkach Facebooku v rámci vyhlásenia o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Okrem toho môžete deaktivovať funkciu remarketingu "Custom Audiences" v nastavení reklamných inzerátov na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Pritom musíte byť na Facebooku prihlásení.

Ak nevlastníte konto na Facebooku, môžete reklamu Facebooku vychádzajúce z vášho užívateľského správania deaktivovať na stránkach European Interactive Digital Advertising Alliance na adrese: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Newsletter údaje

Údaje v súvislosti s predplatením newsletteru
Pokiaľ chcete odoberať newsletter ponúkaný na našich stránkach, budeme od Vás potrebovať Vašu e-mailovú adresu spolu s informáciami, ktoré nám umožnia skontrolovať, že ste majiteľom uvedené adresy a že súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru. Ďalšie údaje sa zadávajú len na báze dobrovoľnosti. Údaje využívame zásadne len na zaslanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám.

Ako právny základ pre spracovanie údajov zadaných v prihlasovacom formulári slúžia výhradne Váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). Udelený súhlas s ukladaním týchto údajov, Vašej e-mailovej adresy, ako aj ich využitie pre zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa" umiestneného priamo v newslettera. Zákonnosť už vykonaných procesov spracovania údajov zostáva odhlásením nedotknutá.

Údaje, ktoré ste nám udali na účely odberu newslettera, budú u nás uložené až do Vášho odchodu a potom vymazané. Údaje, ktoré sú uložené na iné účely (napr. E-mailová adresa v členské časti stránok), zostanú nedotknuté.

CleverReach

CleverReach
Na účely rozosielanie newslettera využíva táto webová stránka službu CleverReach. Prevádzkovateľom je spoločnosť CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, ktorá umožňuje organizáciu a analýzu zasielanie newslettera. Údaje, ktoré ste nám zadali v súvislosti s odberom newsletteru (napr. E-mailová adresa), sa ukladajú na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku popr. v Írsku.

Newsletter zaslané prostredníctvom služby CleverReach nám umožňujú analýzu správania príjemcov newslettera. Analyzovať môžeme okrem iného, ​​koľko príjemcov newsletter naozaj otvorilo a koľkokrát v ňom bolo kliknuté na ktorý odkaz. S pomocou tzv. Conversion Tracking možné navyše tiež analyzovať, či po kliknutí na jeden z odkazov nasledovala vopred definovaná akcia (napr. Nákup niektorého z produktov na našej webovej stránke). Ďalšie informácie týkajúce sa analýzy údajov prostredníctvom služby CleverReach nájdete na adrese: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúžia Váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením odberu newslettera. Zákonnosť už vykonaných procesov spracovania údajov zostáva odhlásením nedotknutá.
Ak si neželáte vykonávania analýzy prostredníctvom služby CleverReach, musíte sa odhlásiť od odberu newslettera. Za týmto účelom je v každej správe obsahujúcej newsletter k dispozícii zodpovedajúci odkaz. Okrem toho môžete newsletter odhlásiť aj priamo na našej webovej stránke.

Údaje, ktoré ste nám udali na účely odberu newslettera, budú u nás uložené až do Vášho odchodu a potom vymazané ako z našich serverov, tak aj zo serverov spoločnosti CleverReach. Údaje, ktoré sú uložené na iné účely (napr. E-mailová adresa v členské časti stránok), zostanú nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom spracovania údajov objednávky

S firmou CleverReach sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov objednávky; pri využívaní jej služieb sa riadime prísnymi predpismi nemeckých úradov na ochranu údajov.

Klick-Tipp

Pre rozosielanie newslettera používa táto stránka službu Klick-Tipp. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd 's Bush Road, London W6 7NJ, Spojené kráľovstvo.

Klick-Tipp je služba, ktorá umožňuje okrem iného organizáciu a analýzu zasielanie newslettera. Údaje, ktoré ste nám zadali v súvislosti s odberom newsletteru, sa ukladajú na serveroch spoločnosti Klick-Tipp.

Analýza údajov prostredníctvom služby Klick-Tipp

Ak rozošleme newsletter prostredníctvom služby Klick-Tipp, môžeme potom zistiť, či bola správa obsahujúca newsletter otvorená a či a prípadne koľkokrát bolo kliknuté na ktorý odkaz.

Klick-Tipp nám rovnako umožňuje rozdeliť príjemcu newslettera podľa rôznych kategórií (tzv. Tagovanie). Ako kritérium tu môžeme používať napríklad pohlavie, osobné záľuby a zvyky (napr. Vegetariánstvo) alebo zákaznícky vzťah (napr. Zákazník alebo potenciálny zákazník). Vďaka tomu je možné lepšie prispôsobiť newsletter jednotlivým cieľovým skupinám. Bližšie informácie nájdete na adrese: https://www.klick-tipp.com a https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Ak si neželáte vykonávania analýzy prostredníctvom služby Klick-Tipp, musíte sa odhlásiť od odberu newslettera. Za týmto účelom je v každej správe obsahujúcej newsletter k dispozícii zodpovedajúci odkaz. Okrem toho môžete newsletter odhlásiť aj priamo na našej webovej stránke.

Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúžia Váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. A) nariadenia DS-GVO). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením odberu newslettera. Zákonnosť už vykonaných procesov spracovania údajov zostáva odhlásením nedotknutá.

Doba uchovania

Údaje, ktoré ste nám udali na účely odberu newslettera, budú u nás uložené až do Vášho odchodu a potom vymazané ako z našich serverov, tak aj zo serverov spoločnosti Klick-Tipp. Údaje, ktoré sú uložené na iné účely (napr. E-mailová adresa v členské časti stránok), zostanú nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Klick-Tipp na adrese: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom spracovania údajov objednávky

So spoločnosťou Klick-Tipp sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov objednávky, v ktorej sa Klick-Tipp zaväzuje jednak chrániť údaje našich zákazníkov, ale tiež je neodovzdávať tretím stranám.

8. Plugins und Tools

YouTube

Naša webová stránka využíva pluginy dcérskej spoločnosti Google, stránky YouTube. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavenú zodpovedajúcim pluginom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. V rámci spojenie bude servera YouTube oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste práve prihlásení na svojom konte u YouTube, umožníte YouTube, aby Vaše správanie pri surfovaní priradilo priamo Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete jednoducho zabrániť odhlásením zo svojho konta u YouTube.

Využívanie YouTube slúži nášmu záujmu o pekné a zaujímavé stvárnenie našej online ponuky. Ide tu o legitímny záujem v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO.

Ďalšie informácie týkajúce sa zaobchádzania s užívateľskými údajmi nájdete v Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Naša webová stránka využíva pluginy videoportáli Vimeo. Prevádzkovateľom je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavenú zodpovedajúcim pluginom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. V rámci spojenie bude servera Vimeo oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili. Okrem toho získa Vimeo vašej IP adresu. To platí aj v prípade, že u služby Vimeo zrovna nie ste prihlásený alebo tu dokonca ani nevlastníte žiadne konto. Informácie, ktoré Vimeo zhromaždí, sa prenášajú na servery spoločnosti Vimeo v USA.

Ak ste práve prihlásení na svojom konte u Vimeo, umožníte Vimeo, aby vaše správanie pri surfovaní priradilo priamo vášmu osobnému profilu. Tomu môžete jednoducho zabrániť odhlásením zo svojho konta u Vimeo.

Ďalšie informácie týkajúce sa zaobchádzania s užívateľskými údajmi nájdete v Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Prostredníctvom API využíva táto stránka službu Google Maps. Prevádzkovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby bolo možné Google Maps využívať, je nevyhnutne nutné uložiť vašej IP adresu. Táto informácia sa spravidla prenesie na niektorý server spoločnosti Google v USA a tam sa uloží. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá na tento dátový prenos sebemenší vplyv.

Využívanie Google Maps slúži nášmu záujmu o pekné a zaujímavé stvárnenie našej online ponuky a o ľahké nájdenie miest, ktoré sú na našich stránkach popisovaná. Ide tu o legitímny záujem v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia DS-GVO.

Ďalšie informácie týkajúce sa zaobchádzania s užívateľskými údajmi nájdete v Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Poskytovateľ platby

PayPal

Na našej stránke ponúkame okrem iného možnosť platenia prostredníctvom služby PayPal. Prevádzkovateľom tejto platobnej služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v ďalšom texte "PayPal").

Ak si ako spôsob platenia vyberiete službu PayPal, budú Vami zadané platobné údaje poskytli PayPalu.

Ako právny základ pre prenos vašich údajov na PayPal slúži čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia DS-GVO (súhlas) a čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia DS-GVO (spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy). Svoj súhlas so spracovávaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá žiadny vplyv na účinnosť procesov spracovania údajov, ktoré prebehli v čase pred odvolaním súhlasu.